Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 GRØNN: de opdrachtnemer die in opdracht van een opdrachtgever werkzaamheden verricht.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan GRØNN opdracht geeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken;

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en GRØNN met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden of de levering van zaken door GRØNN.

1.4 Beplanting: het groensysteem dat door GRØNN voor opdrachtgever in het kader van de overeenkomst wordt gerealiseerd.

2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van GRØNN en op alle overeenkomsten tussen GRØNN en opdrachtgever.

2.2 De inhoud van de specifieke overeenkomst gaat boven de inhoud van deze voorwaarden.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende specifieke overeenkomst.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dit geldt ook in het geval opdrachtgever moet worden gezien als een consument.

2.5 De door GRØNN genoemde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege, zoals btw, en kosten, zoals opslag-, service- en transportkosten.

2.6 Alle gegevens zoals prijzen, maten, hoeveelheden en kwaliteiten die door GRØNN worden genoemd in algemene uitingen zoals brochures en ander promotiemateriaal, zijn louter indicaties en voor GRØNN niet bindend.

2.7 Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden mede per e-mail verstaan.

3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Offertes van GRØNN zijn maximaal 30 dagen geldig.

3.2 De overeenkomst komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging door GRØNN of doordat GRØNN begint met nakoming van de overeenkomst.

3.3 Indien de offerte of de overeenkomst is gebaseerd op gegevens verstrekt door opdrachtgever dan staat opdrachtgever in voor de juistheid van deze gegevens.

4 Inschakelen van derden

4.1 GRØNN kan besluiten de overeenkomst na te komen door het aangaan van een (onder)aannemingsovereenkomst.

5 Levering

5.1 Alle leveringen door GRØNN zijn af-magazijn GRØNN.

5.2 De door GRØNN genoemde levertijden en planningen zijn indicatief zolang deze niet nadrukkelijk in de specifieke overeenkomst zijn vastgelegd.

5.3 Als is overeengekomen dat GRØNN de te leveren zaken dient te transporteren naar een door opdrachtgever aangewezen plaats of als GRØNN ter plaatse dient te monteren, dan dient opdrachtgever in te staan voor een goede bereikbaarheid van deze plaats.

6 Lease

6.1 Indien tussen partijen sprake is van een operational lease-overeenkomst, dient opdrachtgever de ter beschikking gestelde zaken als een goed huisvader te beheren en in goede staat aan GRØNN ter beschikking te stellen na afloop van de leaseperiode.

6.2 Bij tussentijdse ontbinding van de leaseovereenkomst door GRØNN ingevolge een verzuim van opdrachtgever, is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade van GRØNN. De schadebedrag is gelijk aan de som van de resterende leasetermijnen tenzij GRØNN aanspraak maakt op een hoger bedrag ter zake van schadevergoeding.

7 Onderzoekplicht en klachtrecht

7.1 Opdrachtgever is gehouden geleverde zaken onmiddellijk na levering, doch uiterlijk binnen 24 uur, op kenbare gebreken te onderzoeken. Kenbare gebreken en verborgen gebreken dienen door opdrachtgever binnen 24 uur na constatering schriftelijk aan GRØNN te worden gemeld. Wordt niet tijdig of niet op de juiste wijze gemeld, dan komt het klachtrecht te vervallen.

7.2 Oplevering van werkzaamheden geschiedt door een gezamenlijk uitgevoerde oplevering. Oplevering wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden als GRØNN middels een eindfactuur kenbaar maakt dat zij haar werkzaamheden als geëindigd beschouwd en opdrachtgever zeven dagen laat verstrijken na de factuurdatum, zonder een formele oplevering te verlangen.

7.3 Alle aanspraken van opdrachtgever ter zake van klachtrecht vervallen door het verstrijken van één jaar na (op-)levering.

8 Afwijkingen van ontwerp

8.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van GRØNN en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen, of een ondergeschikte, invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

9 Betaling

9.1 Alle facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Indien een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is voldaan, is opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in
verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van GRØNN, geadresseerd aan opdrachtgever, direct en volledig opeisbaar.

9.3 Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.

9.4 Indien GRØNN als gevolg van het verzuim van opdrachtgever besluit om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250.00.

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 GRØNN behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken – ook reeds betaalde zaken – tot het moment van volledige betaling van alle door GRØNN aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van eventuele andere, in het kader van de levering van goederen, door GRØNN verrichtte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen GRØNN van opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de incassokosten, rente en boetes.

10.2 Indien en voor zover GRØNN geen betaling heeft verkregen van een opeisbare vordering, is GRØNN gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst haar, onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, terug te nemen. GRØNN wordt onherroepelijk door opdrachtgever daartoe gemachtigd en opdrachtgever is verplicht GRØNN daartoe toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd de rechten van GRØNN om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

10.3 GRØNN heeft in het vorige lid genoemde rechten ook in geval van opschorting van betaling, faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zaken of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever.

10.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de door GRØNN geleverde goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren, behoudens voor zover zulks binnen de normale bedrijfsvoering van
opdrachtgever gebruikelijk is, dan wel indien GRØNN daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

10.5 Opdrachtgever is voorts verplicht alle door GRØNN onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden en de betreffende polis op eerste verzoek van GRØNN ter inzage te geven.

11 Intellectueel eigendomsrechten

11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die GRØNN bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever of aan derden.

11.2 GRØNN heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp.

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van GRØNN, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van GRØNN.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens het geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden, is GRØNN niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting van GRØNN jegens opdrachtgever.

12.2 Indien GRØNN om enige reden aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor gevolgschade, stagnatieschade, letselschade, gederfde winst, gemiste omzet of gemiste besparingen.

12.3 Indien GRØNN om enige reden aansprakelijk is, zal de schadevergoeding per gebeurtenis nooit hoger zijn dan het door de opdrachtgever aan GRØNN betaalde totaal van factuurbedragen van de desbetreffende maand waarin de schade is ontstaan.

12.4 Indien de schade door GRØNN is verzekerd, zal de schadevergoeding per gebeurtenis nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekering voor de betreffende schade door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van GRØNN.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart GRØNN c.q. stelt GRØNN schadeloos indien GRØNN met succes wordt aangesproken door een derde en indien GRØNN de betreffende aansprakelijkheid, in de verhouding met opdrachtgever, heeft uitgesloten of beperkt. 

13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan GRØNN kan worden toegerekend zoals:
– stakingen in bedrijven waarmee GRØNN overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;
– een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen;
– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.

13.2 GRØNN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt pas intreedt nadat GRØNN haar verplichting jegens opdrachtgever had moeten nakomen.

13.3 Ingeval van overmacht heeft GRØNN het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

13.4 Indien GRØNN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is GRØNN gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren.

14 Ontbinding

14.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan GRØNN omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is GRØNN gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij opdrachtgever op eerste verzoek van GRØNN passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

14.2 Buitengerechtelijke ontbinding door opdrachtgever, anders dan op grond van artikel 12.3 is uitgesloten.

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op elke overeenkomst tussen GRØNN en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten is de Rechtbank Oost-Brabant bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen, die na sluiting van de overeenkomst tussen GRØNN en opdrachtgever ontstaan, kennis te nemen, tenzij GRØNN besluit om zich te wenden tot de wettelijk bevoegde rechter.